Yunan Mitolojisi

Drakaina: Antik Yunan Mitolojisindeki Ejderha Kadın

Drakaina, antik Yunan mitolojisinde sıkça karşımıza çıkan bir figürdür. Bu kelime, “drakon” kelimesinden türemiştir ve Yunanca’da “ejderha” anlamına gelir. Ancak sadece bir ejderha değil, aynı zamanda kadın bir varlık olarak da tasvir edilir.

Genellikle güçlü, kurnaz ve korkutucu bir varlık olarak betimlenir. Mitolojide, genellikle ölümcül canavarlarla ilişkilendirilir ve kahramanlarla savaşırken görülür. Örneğin, Perseus’un Medusa ile olan mücadelesi gibi.

Ancak bazı hikayelerde, Drakaina’nın daha insani özelliklere sahip olduğu ve hatta insanlarla ilişki kurduğu da anlatılır. Bu durumda, genellikle güçlü bir kadın lider veya büyücü olarak temsil edilir.

Yunan mitolojisi inanılmaz canavarlarıyla tanınır. Chimera, Sirenler ve Minotaur gibi yaratıklar bugün hala iyi bilinen ikonik kötü adamlardır.

Kimera yunan mitolojisi
Kimera yunan mitolojisi

Bu canavarların her biri benzersiz olsa da birbirine oldukça benzeyenler de vardı. En sık tekrarlanan canavar türlerinden biri de drakainaydı.

Bunlar Yunanca “yılan” sözcüğünden türetilen kadınsı figürlerdi. Ancak zaman geçtikçe daha az yılana benzemeye başladılar.

Klasik çağın sonuna gelindiğinde Drakaina imajı oldukça iyi biliniyordu. Başı ve gövdesi insan kadını, kıvrımlı kuyruğu ise yılan olan drakaina, Yunan sanatında ve edebiyatında sıklıkla karşımıza çıkar.

Bu dişi yılanların, mitolojinin en tanınmış kahramanlarından ve tanrılarından bazılarının hikayelerinde rolleri vardı. Hem yerel efsanelerde hem de Akdeniz’de iyi bilinen efsanelerde yer aldılar.

Peki drakainalar neden bu kadar yaygındı ve nasıl geliştiler? Tarihçiler bu soruların yanıtlarının hem Yunan mitolojisinin içinde hem de dışında yattığına inanıyor.

Drakaina ve Dişi Ejderhalar

Büke Ejderhası
Büke Ejderhası

Yunan mitolojisinde yılana benzeyen pek çok canavar vardır. İngilizcede bunlara genellikle Yunanca drakaino veya “yılan” kelimesinden gelen ejderhalar denir .

Bu ejderhaların daha sonraki Avrupa sanatında veya Asya’da görülenlere benzemesi şart değildir. Sanatta genellikle kanatları olmayan ve diğer ejderha türlerinde yaygın olan diğer niteliklere sahip olmayan büyük yılanlar olarak gösterilirler.

Ancak bu yılanlardan bazılarının dikkate değer başka özellikleri de var. Birçoğuna drakaina , yani dişi yılanlar adı veriliyordu ve belirgin biçimde kadınsı özelliklere sahipti.

Bu drakainaların çoğunun yüzleri veya gövdeleri insan kadınlarına benziyordu. Yılan benzeri kuyrukları ve canavarca davranışlarının aksine, genellikle güzel ve periye benzer olarak tanımlanıyorlardı.

Diğerleri daha saf canavarlardı ama yine de kadın olarak kodlanmışlardı. Onlara kadınsı sözler verildi.

Bazı efsanelere göre drakaina evrenin ilk günlerinden beri var olmuştur.

Titanlara karşı yapılan savaş sırasında Zeus, Hecatonchires ve Cyclopes’u Tartarus’tan kurtardı . Bazı antik mitograflara göre, ilk önce muhafızları Campe adında bir dakaina’yı öldürmesi gerekiyordu.

Campe’den yalnızca daha sonraki çalışmalarda bahsedilmiştir ve bazı tarihçiler onun mitolojideki en ünlü drakainalardan birinin yeniden işlenmiş olabileceğine inanmaktadır. Canavar dev Typhon’un eşi Ekidna , Yunan mitolojisindeki en kötü canavarların çoğunun annesiydi.

Echidna çoğunlukla drakaina için standart hale gelecek özelliklerle tanımlanıyordu. Bir insan kadınının kafası ve gövdesi ile büyük bir yılanın kıvrılan, kıvrılan kuyruğu vardı.

Echidna’nın çocukları olduğu söylenen canavarların çoğu aynı zamanda Drakaina’ydı. Zamanla Echidna ve Typhon’un yavruları listesine giderek daha fazla yaratık eklendi.

Örneğin deniz canavarı Scylla’nın bazen Echidna’nın kızlarından biri olduğu söylenir. Odyssey’deki gibi ilk açıklamalar onu köpeğe benzer niteliklerle tanımlarken, daha sonraki sanat ve yazılar onu bir drakaina tarzına uygun hale getirdi.

Bu tür bir değişime uğrayan bir diğer ünlü canavar da Python’du. Apollo ve Artemis’in Delphi’nin kontrolünü ele geçirmek için savaştığı büyük yılan, başlangıçta tamamen serpantin olarak tanımlanmıştı, ancak zamanla drakaina’yı karakterize eden bir insan dişisinin özelliklerini aldı.

Şahmaran veya Şahmeran
Şahmaran veya Şahmeran

Echidna’nın annesi de bazen bir drakaina olarak gösteriliyordu. Efsanevi deniz canavarı Ceto da başlangıçta daha çok yılana benzeyen ancak zamanla kadınsı özellikler kazanan başka bir canavardı.

Bu drakainalar Yunan mitolojisindeki en dikkat çekici canavarlar arasındaydı. Ancak onun kadar tanınmayanlar da vardı.

Argive Echidna daha sonraki literatürde ortaya çıkan başka bir drakainaydı. MS 2. yüzyıl yazarlarına göre Argos ve Arcadia topraklarını dev Argos Panoptes tarafından öldürülene kadar harap etmiştir.

Poine doğrudan Yeraltı Dünyasından gelen bir drakainaydı. Apollon tarafından oğullarından birinin ölümünün intikamını almak için çağrıldı ama sonunda kahraman Coroebus tarafından öldürüldü.

Eurybarus, masum hayatları korumak için bir drakaina’yı öldüren başka bir kahramandı. Delphi yakınlarında gezginlere ve çobanlara saldıran Sybarus adlı bir yılanı yendi.

Herodot, drakainalardan birinin kraliçe olduğunu bile iddia etti.

İskit’in ilk hükümdarının bir drakaina olduğunu söyledi. Herakles, Geryon’un sığırlarıyla birlikte topraklarından geçerken sürüyü ele geçirdi.

İskit Drakaina, Herakles’in sığırları için fidye olarak kendisinden bir oğul babası olmasını talep etti. İskit’in gelecekteki kralları, büyük kahramanın ve canavar kraliçenin soyundan geliyordu.

Modern Bakış Açısı

image 9 2
Drakaina: Antik Yunan Mitolojisindeki Ejderha Kadın 9

Peki neden Yunan mitolojisinde aynı türde bu kadar çok canavar var?

Hikayelerin ne zaman yazıldığına bakıldığında, pek çok drakainanın Yunan mitolojisine sonradan eklenenler olduğu açıkça görülüyor. Kendilerinden önce gelen canavarlardan doğrudan ilham aldılar.

Antik yazarların daha önceki çalışmalardan yerleşik temaları ve motifleri kopyalaması yaygındı. Bu onlara bir özgünlük duygusu ve eski mitlerle bir bağlantı kazandırdı.

Örneğin Roma’da hem Aeneas karakteri hem de efsanevi yolculuğu Homeros’un eserlerinden alınmıştır. Bu, onun soyundan geldiğini iddia eden Romalılara, Yunan tarihinin ve mitolojisinin en bilinen bölümlerinden biriyle doğrudan bir bağlantı sağladı.

Drakaina’nın köklü türüne uyan canavarları eklemek de benzer bir amaca sahipti. Daha yeni hikayelerin eski mitolojiye uyacak şekilde görünmesini sağladılar.

Bu sonraki drakainaların birçoğunun isimleri, Yunanistan’daki yerleri ayrıntılı olarak anlatan 2. yüzyıl gezgini Pausanias’ın eserlerinde verilmiştir. Bunlar edebiyattan sonradan eklenenler değil, yerel inançlara ilişkin açıklamalardı.

Bu durumda yerel canavarlar da antik motiflerden esinlenmiştir. Bu yaratıklar, Yunan dünyasında bir biçimde bilinen mitleri yerelleştirdi.

Yarı kadın ve yarı yılan olarak tasvir edilen en eski drakaina Echidna’ydı. Yüzlerce yıl boyunca diğer birçok canavarda tekrarlanacak olan formu oluşturdu.

Echidna yunan mitolojisi
Echidna yunan mitolojisi

Yılanlar, Yunan mitolojisinde Yeraltı Dünyasının ve kötülüğün yaygın bir sembolü olduğundan birçok canavarın şekline dahil edilmişlerdir. Örneğin Echidna’nın ortağı Typhon’un yılan benzeri özellikleri vardı.

Daha sonra Drakaina olarak tanımlanan canavarların çoğu, daha genelleştirilmiş yılan özellikleriyle başladı. Echidna, Python ve Scylla gibi figürlerin popülaritesi nedeniyle daha sonra benzer türde bir canavar olarak tasvir edildi.

Pek çok tarihçi Echidna’nın ilk Yunan drakainalarından biri olduğuna inanıyor, ancak form ondan kaynaklanmadı. İskit kraliçesinin hikayesi, dişi ejderhaların nasıl bu kadar popüler hale geldiğine dair bir fikir verebilir.

Echidna’nın sıklıkla İskit’e yakın bir yerde yaşadığı söylenir, bu da iki canavarın tek ve aynı olduğu yorumuna yol açmıştır. Mitolojideki bazı ayrıntılar, bazı tarihçilerin hikayenin en eski haliyle Yunanca olmayabileceğine inanmasına da neden oldu.

Kralların yılan benzeri bir yaratıktan türediği efsanesinin köklerinin Yunan değil İskit mitolojisine dayandığına inanıyorlar. Herakles ve İskit Echidna’nın hikayesi muhtemelen yerli bir İskit mitinin Yunanca yeniden yorumlanmasıdır.

Medusa: Yunan Mitolojisi
Medusa: Yunan Mitolojisi

İskitya’da ve başka yerlerde bu yılan kadın bir canavar olmayabilir. İskitler de dahil olmak üzere birçok kültürün yılan gibi kuyruklu doğurganlık tanrıçalarına sahip olduğuna dair kanıtlar var.

Yunan tanrıları görünüş olarak daha insaniydi, bu yüzden kültürlerine girdiğinde drakaina imgesi bir tanrıçaya uygulanmamıştı. Bunun yerine, barbar bir ülkeyle ilişkili canavarların annesi olan Echidna’ya dönüştürüldü.

Bununla birlikte, drakaina’nın ilahi kökenlerinin bazı kalıntıları Yunan mitolojisinde kalmıştır. İskit kraliçesinin soylu oğulları ve Echidna’nın birçok çocuğu, yılan benzeri doğurganlık tanrıçasının bir zamanlar Yunan öncesi dinde oynamış olabileceği rolü yansıtıyor.

Özetle

Yunan mitolojisinde drakaina sıklıkla ortaya çıkan bir canavar türüdür. Bunlar genellikle kadın başları ve gövdeleri ve yılan kuyruklarıyla tasvir edilen dişi yılanlardı.

Bu tür yaratıklar birçok efsanede ortaya çıkmıştır. En ünlüsü Echidna’nın efsanedeki diğer birçok ünlü canavarın annesi olduğu düşünülüyordu.

Drakaina’nın formu zamanla daha standart hale gelse de birçoğu yarı insan olarak başlamadı. Örneğin Python, daha önceki dönemlerde tamamen yılan gibi gösterildi, ancak yavaş yavaş bir insan dişisinin daha fazla özelliğini kazandı.

Typhon: Yunan Mitolojisinde Tanrıların Düşmanı
Typhon: Yunan Mitolojisinde Tanrıların Düşmanı

Drakaina’ların birçoğu hakkında daha sonraki dönemlere kadar, bazıları ise MS 2. yüzyıla kadar yazılmadı. Bunlar muhtemelen iyi bilinen türden ilham aldı ve tanıdık bir canavar türü aracılığıyla meşruiyet sağlamak için yeni hikayelere dahil edildi.

Birçoğu Pausanias’ın seyahat yazılarında da yer aldı. Bunlar mutlaka yeni icatlar değildi; daha çok bilinen yaratıkların yerel versiyonlarıydı.

Yunan edebiyatındaki en eski drakainalar arasında Echidna ve efsanevi bir yabancı kraliçe vardı; her ikisinin de kendilerini İskit ülkesine bağlayan mitleri vardı. Tarihçiler, drakaina figürünün ortaya çıktığı yerin burası olabileceğine inanıyor.

Diğer Yunan öncesi kültürlerde olduğu gibi İskit’te de dişi-ejderha melezleri korkunç canavarlar değildi; genellikle doğurganlık tanrıçaları olarak saygı görüyorlardı. Yunan mitolojisindeki korkunç dişi yılanlar, eski Yunan öncesi mitlerin yeniden yazılmış versiyonları olabilir.

Mitolog

Mitolog; mitoloji hayatın bir parçasıdır, eskiyi daha iyi anlayabilmek için mitolojiyide incelemek gerekir. Mitoloji hayatımızın bir parçasıdır....

İlgili Makaleler

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu