Efsaneler

Hunor ve Magor Efsanesi

Hunor ve Magor

Hunor ve Magor, Ural/Altay ve Macar mitolojilerinde önemli bir yer tutan söylencelere sahip hakanlardır. İki kardeş olan Hunor ve Magor, Hunların ve Macarların atası olarak kabul edilirler. Hunor, Hun kolunu temsil ederken, Magor ise Macar kolunu temsil eder.

image 333
Hunor ve Magor Efsanesi 5

Günümüzde Avrupa’da Macarlar için kullanılan “Magyar” ve “Hungar” isimleri, bu efsaneye dayanmaktadır. Bazı görüşlere göre, bu efsane İskit (Saka) kökenli efsanelerin gelişimiyle oluşmuştur ve aslında kökeni daha eski zamanlara dayanmaktadır. Hunor ve Magor, bir kutlu geyiğin peşinden denizi geçerek Macaristan topraklarına ulaşır. Hunor’un soyundan Attila Han’ın geldiği söylenirken, Magor’un soyundan ise Almos gelir. Bazı Orta Asya efsanelerinde ise Sakaların kurucusu olarak anılan iki kardeştirler.

Macar destanlarında Hunor ve Magor’a sıkça yer verilir. Bu da Moğların, Türk boyu olan Macarlar’ın ataları olduğu düşüncesini doğurmuştur. Ancak bu durumda, Macarların ilk yurdu Güney Anadolu olarak kabul edilir. Ayrıca, Moğol adının da “Mağor”dan geldiği düşünülmektedir.

Gok ve Magok (Yecüc ve Mecüc) benzerliği de dikkat çekicidir. Bu ifadeler Tevrat’ta ve İncil’de geçmektedir, ancak bu ifadelerin Türklerle ilişkilendirilmesi çeşitli yorumlara neden olur. Bazı yorumlara göre, bu ifadeler Kafkasya’da yaşayan insanları veya İskitleri temsil eder.

o agyagfalvi gyules megemlekezes belo 12
Hunor ve Magor Efsanesi 6

Ancak, Gok ve Mağok’un dinî kitaplarda bahsedilen Yecüc ve Mecüc olmadığı düşünülmektedir. Türk olan Kimmerlerle Sakaların, Kafkaslar-Fırat yolunu takip ederek gelmiş olmaları ve MÖ 8. yüzyılda Orta Doğu bölgesine yerleşmiş olmaları da bu benzerlikleri açıklar. Asur kaynaklarına göre, Sakalar, Kimmerler’i kovalayarak Kafkaslar’a gelmiş ve MÖ 662’de Asur ülkesine saldırmışlardır.

Bu olaylarda, Saka Kağanı Gok’un Parat ve Marat adında iki oğlu olduğu ve bu oğulların Asur’a saldırdıkları da belirtilir. Goğarlar’ın Gok’un soyundan, Moğarlar’ın da Mağor’un soyundan geldiği düşünülmektedir. Moğ ülkesinin Van ve Hakkari çevresinde olduğu ve her ikisinin de Saka boyuna mensup olduğu düşünülür. Bu çıkarımlar, Türklerin Anadolu’ya gelmesinin Malazgirt Savaşı ve Selçuklu dönemlerinden çok daha önce, Sakalarla birlikte gerçekleştiğini öne sürer.

Tarihi kaynaklarda Hunor ve Magor’a dair araştırmalar, Türklerin kökenini ve eski göç hareketlerini anlamak için önemli ipuçları sunmaktadır. Bu figürler, çeşitli antik metinlerde ve arkeolojik bulgularda yer almaktadır.

Özellikle Orta Asya ve Avrupa’daki çeşitli kültürlerin mitolojilerinde ve destanlarında Hunor ve Magor’a sıkça rastlanmaktadır. Ancak, tarihsel gerçeklikleri ve kökenleri konusunda net bir görüş birliği bulunmamaktadır. Bazı kaynaklar Hunor ve Magor’u Hunların ve Macarların atası olarak kabul ederken, diğerleri bu figürlerin kökenini daha eski dönemlere, hatta İskit (Saka) kökenli efsanelere kadar götürmektedir.

lotz karoly a magyarok megerkezese az uj hazaba
Hunor ve Magor Efsanesi 7

Tarihçiler ve arkeologlar, bu efsanevi figürlerin tarihî gerçekliklerini belirlemek için çeşitli kaynaklara başvurmuşlardır. Antik metinler, arkeolojik buluntular ve etnografik çalışmalar, Hunor ve Magor’un kökeni ve göç hareketleri hakkında daha fazla bilgi sunmaktadır. Ancak, bu konuda kesin bir sonuca varmak zor olabilir çünkü bu figürlerin efsanevi ve mitolojik boyutlarıyla gerçek tarih arasında ayrım yapmak gerekebilir.

Sonuç olarak, Hunor ve Magor’un tarihsel gerçeklikleri konusunda hâlâ birçok soru işareti bulunmaktadır ve konuyla ilgili daha fazla araştırma ve analiz gerekmektedir. Yabancı araştırmacılar da bu konuda çalışmalarını sürdürmekte ve farklı perspektifler sunmaktadırlar. Bu figürlerin kökeni ve tarihî önemi, Türk tarihi ve kültürü üzerine yapılan araştırmaların önemli bir parçasını oluşturmaktadır.

Özetle, Hunor ve Magor efsanesi, Ural/Altay ve Macar mitolojilerinde önemli bir yer işgal eder. Bu efsane, Türklerin kökeni ve tarih öncesi göç hareketleri hakkında önemli ipuçları sunar.

Hunor ve Magor’un tarihî kaynaklarını inceleyen bazı kitaplar:

  1. Özkan, Recai. “Eski Türkler ve Moğollar: İskitler, Hunlar, Göktürkler, Uygurlar, Moğollar.” (2018): Bu kitap, Türklerin tarihî kökenlerini ve eski göç hareketlerini ele alırken, Hunor ve Magor gibi efsanevi figürlere de değinebilir.
  2. Gürbüz, Ahmet Temir. “Türk Mitolojisi.” (2010): Bu eser Türk mitolojisini detaylı bir şekilde incelerken, Hunor ve Magor gibi figürlere de değinebilir ve onların kökenleri hakkında farklı görüşleri tartışabilir.
  3. Kafesoğlu, İbrahim. “Türk Millî Kültürü.” (1997): Kafesoğlu’nun eseri Türk kültürü ve tarihini ele alırken, Hunor ve Magor gibi figürlere de yer verebilir ve onların kültürel önemlerini tartışabilir.
  4. Dündar, Fuat. “Türk Mitolojisi: Eski Türk Dini ve İnançları.” (2005): Bu kitap, Türk mitolojisinin kökenlerini ve gelişimini incelerken, Hunor ve Magor gibi efsanevi figürlere de değinebilir.
  5. Ak, Mahir. “Efsane ve Gerçek: Hun Türklerinin Bilinmeyen Tarihi.” (2016): Bu çalışma Hun Türklerinin tarihî ve mitolojik kökenlerini araştırırken, Hunor ve Magor gibi figürlere de odaklanabilir.

(SSS) belgesi:


Hunor ve Magor kimdir?

Hunor ve Magor, Ural/Altay ve Macar mitolojilerinde önemli bir yere sahip olan efsanevi hakanlardır. İki kardeş olan Hunor ve Magor, Hunların ve Macarların atası olarak kabul edilirler. Hunor, Hun kolunu temsil ederken, Magor ise Macar kolunu temsil eder.

Hunor ve Magor’un kökenleri hakkında ne biliyoruz?

Hunor ve Magor’un kökenleri hakkında net bir görüş birliği bulunmamaktadır. Bazı kaynaklar Hunor ve Magor’u Hunların ve Macarların atası olarak kabul ederken, diğerleri bu figürlerin kökenini daha eski dönemlere, hatta İskit (Saka) kökenli efsanelere kadar götürmektedir.

Hunor ve Magor’un tarihî kaynakları nelerdir?

Hunor ve Magor’un tarihî kaynakları arasında çeşitli antik metinler ve arkeolojik buluntular yer alır. Ayrıca, Orta Asya ve Avrupa’daki çeşitli kültürlerin mitolojileri ve destanları da bu figürlere dair bilgiler içerebilir.

Hunor ve Magor’un tarihî önemi nedir?

Hunor ve Magor’un tarihî önemi, Türklerin kökenini ve eski göç hareketlerini anlamak için önemli bir ipucu sunmalarıdır. Bu figürlerin efsanevi ve mitolojik boyutlarıyla gerçek tarih arasında ayrım yapmak gerekebilir, ancak onların kültürel ve sembolik önemi büyüktür.

Hunor ve Magor hakkında daha fazla bilgi edinmek için neler yapabilirim?

Hunor ve Magor hakkında daha fazla bilgi edinmek için tarih kitapları, araştırma makaleleri ve antropoloji çalışmaları gibi kaynaklara başvurabilirsiniz. Ayrıca, internet üzerindeki güvenilir kaynaklardan da bilgi edinebilirsiniz.

İlgili Makaleler

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu