Türk Mitolojisi

Od Ata ve Od Ana: Türk, Altay ve Tatar Mitolojilerindeki Ateş Tanrıları

Od Ata ve Od Ana Ateş Kültü

Türk, Altay ve Tatar mitolojilerinde, ateşin kutsallığı ve önemi, toplumun hayatında merkezi bir rol oynamıştır. Od Ata ve Od Ana olarak bilinen Ateş Tanrısı, bu kültürlerde ocak ve ateşi koruyan bir varlık olarak kabul edilir.

Ateş, sadece fiziksel bir ısı kaynağı değil, aynı zamanda manevi bir güç ve arınma simgesi olarak da görülür. Türkler, her şeyin ateşle arındırılabileceğine ve temizlenebileceğine inanır, bu nedenle ocağın üzerine konulan üç ayaklı kazanlar gibi ocak eşyaları da büyük önem taşır.

Od Ata, genellikle evlerde ve çadırlarda bulunan ocakları ve ateşleri korur. Her bir ateşe ve ocağa birer tane İye (koruyucu ruh) gönderir ve ateş kurbanlarını göğe iletir. Ateş, genellikle al renk ile simgelenir ve temizleyici bir unsur olarak kabul edilir.

image 61
Od Ata ve Od Ana: Türk, Altay ve Tatar Mitolojilerindeki Ateş Tanrıları 5

Ateşin Kültürel Önemi

Ateşin şekilsiz ve yapısız bir nitelik taşıması, onu sadece bir madde olarak değil, aynı zamanda bir kut (kutsal) kavramıyla ilişkilendirilmesine neden olur. Bu, ateşin yalnızca fiziksel bir varlık değil, aynı zamanda manevi bir güç olduğu düşüncesini destekler. Ateşin temizleyici gücü, toplumda arınma ve yeniden doğuşun sembolü olarak kabul edilir.

Ancak, Od Ata’nın, su tanrısı Öt Han ile karıştırılmaması önemlidir. Tatar mitolojisinde, Od Ata genellikle Od Ana ve Od İyesi ile ilişkilendirilir. Od Ana ve Od Ata, tüm ocakların ve ateşlerin sahibidir ve istediklerinin yanına gidebilirler. Od İyesi ise belirli bir ocağa veya ateşe bağlıdır.

Kut
Kut

Od Ata’nın Diğer İsimleri ve Özellikleri

Ateş Tanrısına farklı topluluklarda farklı isimler verilir ve çeşitli özelliklerle anılır:

 • Uhhan Han: Ev ateşini ve ocağı korur.
 • Yalkın Han: Göğün dokuzuncu katında oturur ve alev anlamına gelen “Yalgın” kelimesiyle ilişkilendirilir.
 • Sahaday Han: Ateş Tanrıçası Sahal Hatun’un kocasıdır.
 • Golomto Han: Ocak Tanrısıdır ve ocağı ile ateşi korur.
 • Kalçan Han: Ateşi korur ve kendisine keçi kurban edilir. Moğolca’da “Gal” (ateş) sözcüğüyle alakalıdır.

Od Ana ve Onun Özellikleri

Od Ana, Türk, Altay ve Tatar mitolojilerinde Ateş Tanrıçası olarak kabul edilir. Farklı Türk dillerinde Vot Ana olarak da bilinen Od Ana’nın özellikleri şunlardır:

 • Ocağı ve içindeki ateşi korur.
 • Kırmızılar giymiş yaşlı bir kadındır ve ateşin yalımıyla dalgalanan kırmızı ipekten bir kaftanı vardır.
 • Genç bir al kısrak üzerinde gezinir.
 • Uzun kırmızı saçları örülüdür ve ateşin yalımlarını simgeler.
 • Göğüsleri çok büyüktür.
 • Od Ana’nın ev, ülkenin koruyuculuğunu simgeler ve dokuz ateş ırmağının kavşağında bulunur.
 • Od Ana’nın evliliği Moğol mitolojisinde evliliği simgeler.
 • Bazı kaynaklara göre Od Ana’nın yedi oğlu vardır ve hepsi de Ateş Tanrısı’dır.
 • Od Ana’nın kendisine adanmış özel bir ateşi olduğu düşünülür. Bu ateşin sönmemesi büyük önem taşır.
 • Bazı inanışlarda Od Ana, ocağı kendi çocuğu olarak görür ve onu korur.

Diğer İsimleri ve Bağlantıları

Ateş Tanrıçasına diğer Türk mitolojilerinde verilen isimler şunlardır:

 • Sahal Hatun: Yeryüzünde yangınlara neden olur ve Ateş Tanrısı Sahaday Han’ın karısıdır.
 • Yalun Hanım: Başında kızıl renkli bir yazma ve sırtında al bir atkısı bulunur.
 • Kalaykan Hanım: Ocak Tanrıçasıdır ve ocağı ile ateşi korur.

Od Ana ve Od Ata Arasındaki Fark:

Od Ata ve Od Ana, her ikisi de ateşle ilgili Tanrı/Tanrıça olsalar da bazı farklılıklar vardır:

 • Od Ata: Genel olarak ateşin gücünü ve enerjisini temsil eder. Savaş, şamanizm gibi alanlarla da bağlantılıdır.
 • Od Ana: Daha çok evdeki ocağı ve aile refahını simgeler. Koruyucu ve bereket veren bir Tanrıça olarak görülür.

Etimoloji

“Od” kelimesi, ateşi ifade eder ve Türk mitolojisinde önemli bir sembol olarak kabul edilir. Moğolca’da “Od” kelimesinin yıldız anlamına gelmesi dikkat çekicidir ve ateş ile yıldızlar arasındaki sembolik ilişkiyi vurgular. Diğer isimlerin etimolojisi de ateş ve ocak ile ilgili köklere dayanmaktadır.

Türk, Altay ve Tatar mitolojilerindeki Od Ata ve Od Ana gibi Ateş Tanrıları, Türk kültürünün önemli bir parçasını oluşturur. Ocağın ve ateşin korunması, toplumun bütünlüğünü ve güvenliğini temsil eder. Bu tanrılar, kültürel mirasımızın önemli bir parçası olarak günümüze kadar gelmiştir.

image 255
Od Ata ve Od Ana: Türk, Altay ve Tatar Mitolojilerindeki Ateş Tanrıları 6

Türk mitolojisi hakkında daha fazla bilgi almak için aşağıdaki kaynaklara başvurabilirsiniz:

 1. Türk Mitolojisi: Prof. Dr. Nihal Atsız – “Türk Mitolojisi” kitabı
 2. Ahmet Temir – “Türk Mitolojisi Ansiklopedik Sözlük”
 3. Hasan Demir – “Türk Mitolojisi”
 4. Handan İnci – “Türk Mitolojisi El Kitabı”
 5. İlhan Başgöz – “Türk Mitolojisi”

Bu kitaplar, Türk mitolojisi hakkında detaylı bilgi sağlayabilir ve konuyla ilgili daha derinlemesine araştırmalar yapmanıza yardımcı olabilir. Ayrıca, çeşitli araştırma makaleleri ve akademik kaynaklar da konuyla ilgili bilgi edinmenize yardımcı olabilir.

İlgili Makaleler

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu