GizemBlogKültür ve Sanat

Medyumluk ve Kehanet Kültürü: Antik Bilgeliklerin İzinde

Medyumluk ve Kehanet Kültürüne Yolculuk

Medyumlar ve kehanet, insanlık tarihinde köklü bir geçmişe sahip olan eski pratiklerdir. Bu giriş, medyumluk ve kehanetin doğasını anlamak için bir temel oluşturacak ve bu antik kültürlerin izini süreceğimiz bir yolculuğun başlangıcı olacak.

İnsanlar, zamanın başlangıcından beri geleceği öngörmeye ve bilinmeyeni keşfetmeye çalışmışlardır. Bu çabalar, çeşitli kültürlerde farklı biçimlerde kendini göstermiştir. Medyumluk ve kehanet, bu çabaların bir sonucu olarak ortaya çıkmış ve insanların varoluşsal sorularına cevap arayışlarında önemli bir rol oynamıştır.

image 292
Medyumluk ve Kehanet Kültürü: Antik Bilgeliklerin İzinde 5

Antik uygarlıklardan günümüze kadar, medyumlar ve kehanet uygulamaları, dinlerden felsefeye kadar geniş bir yelpazede yer almıştır. Bu makalede, medyumluk ve kehanet kültürünün kökenlerini, dinler içindeki yerini, farklı kehanet yöntemlerini ve bu konudaki temel kavramları inceleyeceğiz. Bu bilgiler, okuyuculara medyumluk ve kehanetin derinliklerine bir bakış sunacak ve bu eski geleneğin günümüzdeki etkisini anlamalarına yardımcı olacaktır.

Kehanetin Tanımı ve Tarihsel Kökenleri

Kehanet, geleceği öngörmeye yönelik bir uygulama olarak tanımlanabilir. İnsanlar, kehanet aracılığıyla gelecekteki olayları, kaderlerini veya potansiyel sonuçları öğrenmeye çalışır. Bu uygulama, insanlığın en eski tarihlerine kadar uzanır ve birçok kültürde önemli bir yer tutar.

A. Kehanet Kavramı

Kehanet, doğaüstü güçlerin veya bir tanrının bilgi ve anlayışını insanlara ilettiği inancına dayanır. Medyumlar veya kahinler, bu bilgileri alır ve yorumlarını insanlara aktarır. Bu, geleceği öngörme veya belirli bir durumu anlama amacıyla gerçekleştirilen bir ritüeldir.

B. Tarihsel Arka Plan

Kehanet, antik çağlardan beri insan topluluklarının ilgisini çekmiştir. Antik Mezopotamya, Mısır, Yunanistan ve Roma gibi uygarlıklarda kehanet uygulamaları yaygındı. Bu toplumlar, farklı tanrılarla ilişkilendirilen tapınaklarda veya özel kehanet merkezlerinde kehanet arayışlarına girdiler.

C. Müneccim

Yıldız falcısı anlamına gelir. Arapça Necm (Yıldız) kökünden türemiştir. Anadlu’da bugün dahi Yıdızname adı verilen gizli bilgilere bakarak kişilerin geleceğinden haber veren hocalar bulunur. Bir tür Astrolog olarak da düşünülebilir.

 1. Antik Dönemlerde Kehanet: Antik uygarlıklarda, kehanet sıklıkla tapınaklarda veya kutsal alanlarda gerçekleştirilirdi. Örneğin, Yunanistan’da Delfi’deki Apollon tapınağı, ünlü bir kehanet merkezi olarak bilinirdi. Burada, rahibeler aracılığıyla tanrı Apollon’un mesajları iletilirdi.
 2. Ortaçağ ve Rönesans Dönemi Kehanet Uygulamaları: Ortaçağ Avrupası’nda ve sonrasında Rönesans döneminde, kehanet uygulamaları kilise tarafından genellikle hoş karşılanmazdı. Bununla birlikte, medyumlar ve kahinler hala toplumun belirli kesimlerinde etkiliydi ve kehanet, gizemli ve ilgi çekici bir konu olarak varlığını sürdürdü.

Bu tarihsel arka plan, kehanetin evrimini ve insanlık tarihindeki önemli rolünü anlamamıza yardımcı olur. Kehanet, sadece birkaç medyumun pratik ettiği gizemli bir sanat değil, aynı zamanda insan topluluklarının inançları, kültürleri ve sosyal yapılarıyla da derin bir şekilde ilişkilidir.

Kehanetin Dinler İçindeki Yeri

image 293
Medyumluk ve Kehanet Kültürü: Antik Bilgeliklerin İzinde 6

Kehanet, dinlerin ve dini inançların bir parçası olarak çeşitli kültürlerde farklı şekillerde yer alır. Farklı dinlerde, kehanetin doğası ve kabul edilme şekli önemli ölçüde değişebilir.

A. Antik Dini Yaklaşımlar

Antik dönemlerde, birçok kültürde kehanet doğaüstü varlıklar veya tanrılar aracılığıyla gerçekleşirdi. Örneğin, Mısır mitolojisinde, tanrı Thoth kehanetin tanrısı olarak kabul edilirdi ve kehanet, onun aracılığıyla yapılan birçok ritüelde önemli bir rol oynardı.

B. Monotheist Dinlerdeki Durumu

 1. Hristiyanlık: Hristiyanlıkta, kehanet genellikle peygamberler aracılığıyla gerçekleşir. Kutsal Kitap’ta, peygamberlerin Tanrı’nın mesajlarını aldığı ve insanlara ilettiği anlatılır. Örneğin, Eski Ahit’te peygamberlerin çeşitli kehanetlerde bulunduğu ve İsa’nın gelişinin öngörüldüğü belirtilir.
 2. İslam: İslam’da, kehanet kavramı peygamberlikle yakından ilişkilidir. İslam inancına göre, Allah peygamberler aracılığıyla insanlara mesajlarını iletmektedir. Kur’an’da, peygamber Muhammed’in insanlara getirdiği mesajların kehanetler içerdiği belirtilir.
 3. Musevilik: Musevilikte de peygamberler aracılığıyla kehanetler gerçekleşir. Musevilerin kutsal metinlerinde, peygamberlerin gelecekteki olayları öngördüğü ve Tanrı’nın mesajlarını insanlara ilettiği anlatılır.

Türk-İslam kültüründe kâhinlik

Şamanist olgunlaşmadan geçmiş veya sufilik terbiyesiyle büyümüş eski kâhinler, kendilerine bir sorunla ilgili olarak, danışmak üzere gelenlere bildikleri bir şey varsa konuşur, bilmedikleri veya sâkincalı gördükleri konularda asla konuşmazlar; özellikle de verdikleri bilgi için en ufak bir maddi veya mânevi karşılığı kesinlikle kabul etmezler. Halk arasında ermiş, evliya gibi çeşitli adlarla zikredilen bu kişiler, 21.yy.’a doğru yerlerini yavaş yavaş bu işi tamamen bir geçim kaynağı olarak gören şarlatanlara bırakmışlardır.

Medyumluk ve Kehanet Kültüründe Ruhani Yönelimler

Medyumluk ve kehanet kültürü, insanların metafiziksel boyutlara olan ilgisini ve ruhani inançlarını yansıtır. Bu kültür, genellikle spiritüalizm ve Türk-İslam geleneği gibi ruhani yönelimlerle sıkı sıkıya bağlantılıdır. Bu bölümde, medyumluk ve kehanet pratiklerinin arkasındaki ruhani felsefeyi ve Türk-İslam kültüründeki özel uygulamaları daha detaylı inceleyeceğiz.

image 294
Medyumluk ve Kehanet Kültürü: Antik Bilgeliklerin İzinde 7

A. Spiritüalizm ve Medyumlar

Spiritüalizm, insan ruhunun ölümden sonra varlığını sürdürdüğüne ve spiritüel varlıklarla iletişim kurmanın mümkün olduğuna inanan bir inanç sistemidir. Medyumlar, bu spiritüel varlıklarla iletişim kurma yeteneğine sahip olduklarına inanılan kişilerdir. Onlar, spiritüel rehberler, melekler veya ölmüş insanların ruhlarıyla iletişim kurarak kehanetlerde bulunabilirler. Spiritüalist inançlar, medyumluk ve kehanet uygulamalarının temelini oluşturur ve bu uygulamalara ruhsal derinlik kazandırır.

B. Türk-İslam Kültüründe Buhur ve Kahinler

 1. Buhur Uygulamaları: Türk-İslam kültüründe, buhur veya tütsü yakma uygulamaları sıkça görülür. Buhur, özel karışımların yakılmasıyla ortaya çıkan bir duman türüdür ve spiritüel temizlik, koruma veya kehanet amacıyla kullanılır. Özellikle Osmanlı döneminde, sarayda ve halk arasında buhur uygulamaları yaygındı. Medyumlar veya kahinler, buhur dumanını yorumlayarak gelecekle ilgili ipuçları bulmaya çalışır veya spiritüel rehberlik alırlar.
 2. Kahinlik ve İlham Alma: Türk-İslam geleneğinde, kahinlik veya kehanet yeteneğine sahip kişilere sıkça rastlanır. Kahinler, çeşitli yöntemlerle ilham aldıklarını iddia ederler. Bu ilhamlar, rüyalarda, sezgilerde veya doğrudan spiritüel deneyimlerde ortaya çıkabilir. Kahinler, bu ilhamları yorumlayarak gelecek hakkında bilgi sağlarlar ve insanlara rehberlik ederler.

Spiritüalist inançlar ve Türk-İslam geleneği, bu kültürün temelini oluşturur ve medyumlar aracılığıyla ruhani iletişim ve kehanet uygulamalarıyla birleşir. Bu ruhani boyutlar, insanların yaşamlarında önemli bir rol oynar ve kehanetin derinliğini ve anlamını artırır.

Medyumların Rolü ve Yetenekleri

Medyumlar, toplumda önemli bir role sahip olan ve doğaüstü yeteneklere sahip olduğuna inanılan kişilerdir. Kehanet ve ruhsal iletişim konularında uzmanlaşmış olan medyumlar, çeşitli yeteneklere sahip olabilirler ve insanlara rehberlik etmek, bilgi sağlamak veya spiritüel deneyimler sunmak amacıyla faaliyet gösterirler.

El Falı :

El Falı – eldeki çizgilere ve yükseltilere bakarak bir kimsenin karakterini ve geleceğini okuma. Hemen her kültürde mevcut bir uygulamadır. El falının kökeni kesin olarak bilinmemektedir, ancak anavatanı Hindistan olan Çingeneler vasıtasıyla dünyaya yayıldığı düşünülür.Geçmişte Çin, Tibet, İran, Mezopotamya, Mısır ve Antik Yunanistan’da el falına bakıldığı bilinmektedir.

El falı Ortaçağ’da cadı avcıları tarafından şüphelilerin ellerindeki siyah lekelere bakarak Şeytan ile antlaşma yapıp yapmadıklarını tespit etmeye çalışmakta kullanılmıştır. Bir süre boyunca gözden düşen el falı, Rönesans ile birlikte yeniden canlanmıştır. 17. yüzyılda el falı rasyonel ve empirik kaidelere oturtulmaya çalışılmıştır. Eldeki çizgilerin anlamları olduğu konusunda hiçbir bilimsel bulgu olmamakla birlikte ellerin doktorlara sunduğu ipuçlarını bilen bir falcı, bu konuda bilgisiz olan kimseleri hayrete düşürecek şeyler söyleyebilir.

Falcılıkta kullanılan bazı hatlar (çizgiler):

1: Hayat – 2: Baş – 3: Kalp – 4: Venüs – 5: Güneş – 6: Merkür – 7: Kader

 1. Medyanlık: Medyumlar arasında en yaygın olan yetenek, ruhlarla iletişim kurma yeteneğidir. Ruhlar aracılığıyla bilgi alabilirler ve bu bilgileri insanlara aktarabilirler. Bu iletişim genellikle sesler, görüntüler veya içsel algılar aracılığıyla gerçekleşir.
 2. Vizyonlar ve Görüntüler: Bazı medyumlar, geçmiş veya gelecek hakkında bilgi almak için vizyonlar veya görüntüler alabilirler. Bu görüntüler genellikle zihinsel bir algı veya vizyon olarak gelir ve medyumlar bunları yorumlayarak kehanetlerde bulunabilirler.
 3. Empati Yeteneği: Empatik medyumlar, diğer insanların duygularını veya enerjilerini hissedebilirler. Bu yetenek, insanların duygusal durumlarını anlamak ve rehberlik etmek için kullanılabilir.
 4. Metafiziksel Yetenekler: Bazı medyumlar, telepati, telekinezi veya telepati gibi metafiziksel yeteneklere sahip olduklarına inanılır. Bu yetenekler, medyumların daha derin ve karmaşık ruhsal deneyimlere ulaşmalarına yardımcı olabilir.

Kehanetin Doğası ve Değerlendirilmesi

Kehanet, insanlık tarihinde yaygın bir fenomen olmuştur ve genellikle belirsizliklerle dolu bir süreçtir. Ancak, medyumlar veya kahinler, kehanetin doğasını anlamak ve değerlendirmek için çeşitli teknikler kullanabilirler.

 1. Semiyoloji ve Sembolizm: Kehanetin birçok formunda semiyolojik ve sembolik elementler bulunur. Medyumlar, bu sembollerin anlamlarını ve mesajlarını anlamak için sembollerin ve işaretlerin dilini çözmeye çalışırlar.
 2. Empati ve Duygusal Algı: İyi bir medyum, kehanetlerini değerlendirirken empati ve duygusal algıyı kullanabilir. İnsanların duygusal durumlarını anlayarak, daha derin ve anlamlı kehanetler sunabilirler.
 3. Bilgi ve Deneyim: Tecrübe, medyumların kehanetlerini değerlendirirken önemli bir faktördür. Uzun yıllar süren çalışma ve deneyim, medyumların daha kesin ve doğru kehanetlerde bulunmalarına yardımcı olabilir.

Medyumlar, çeşitli yeteneklere sahip olabilirler ve kehanetin doğruluğu ve etkisi, medyumların deneyimi, bilgisi ve ruhsal algısıyla yakından ilişkilidir.

Medyumların Eğitimi ve Pratikleri

Medyumlar genellikle belirli bir eğitim sürecinden geçerler ve çeşitli ruhsal ve metafiziksel teknikleri öğrenirler. Bu eğitim süreci, medyumların yeteneklerini geliştirmelerine ve kehanet pratiklerini ustalıkla gerçekleştirmelerine yardımcı olur.

 1. Ruhsal Gelişim Çalışmaları: Medyumlar, ruhsal gelişimlerini desteklemek için çeşitli teknikler ve egzersizler kullanırlar. Meditasyon, yoga, nefes çalışmaları ve ruhsal dengeyi sağlayıcı diğer yöntemler, medyumların içsel bilgeliği ve sezgilerini geliştirmelerine yardımcı olabilir.
 2. Ruhani Rehberlik ve Mentorluk: Bazı medyumlar, daha deneyimli medyumlar veya ruhsal rehberler tarafından mentorluk veya rehberlik alabilirler. Bu mentorluk süreci, medyumların tecrübelerini paylaşmalarına ve daha derin bir ruhsal anlayışa ulaşmalarına yardımcı olabilir.
 3. Pratik Uygulamalar ve Deneyimler: Medyumlar, kehanet ve ruhsal iletişim pratiklerini gerçekleştirerek deneyim kazanırlar. Bu pratikler, çeşitli tekniklerin ve yöntemlerin etkili bir şekilde uygulanmasını sağlar ve medyumların yeteneklerini geliştirmelerine yardımcı olur.

Medyumların Etik ve Sorumlulukları

Medyumlar, ruhsal iletişim ve kehanet uygulamalarını gerçekleştirirken belirli etik kurallara ve sorumluluklara sahiptirler. Bu etik kurallar, medyumların insanlara dürüstlük, saygı ve empati ile yaklaşmalarını sağlar ve toplumda güvenilir ve etik bir şekilde hizmet vermelerini sağlar.

 1. Gizlilik ve Mahremiyet: Medyumlar, danışanlarının gizliliğine saygı göstermekle yükümlüdürler. Danışanların kişisel bilgilerini korumak ve mahremiyetlerini sağlamak, medyumların etik sorumlulukları arasındadır.
 2. Dürüstlük ve Şeffaflık: Medyumlar, kehanetlerini veya ruhsal iletişim deneyimlerini dürüst ve şeffaf bir şekilde sunmakla yükümlüdürler. Danışanlara yanıltıcı veya manipülatif bilgiler sunmaktan kaçınarak, güvenilir ve saygın bir hizmet sunarlar.
 3. Danışanın Refahı ve İyiliği: Medyumlar, danışanların refahını ve iyiliğini ön planda tutmalı ve onlara rehberlik etmek ve destek olmak için en iyi çabayı göstermelidirler. Danışanların duygusal ve ruhsal ihtiyaçlarına saygı göstermek, medyumların etik sorumlulukları arasındadır.

Medyumlar, ruhsal yeteneklerini geliştirmek için çeşitli eğitim ve pratik tekniklerini kullanırlar ve toplumda güvenilir ve etik bir şekilde hizmet vermeyi taahhüt ederler. Sahtekar olanları eninde sonunda zaten yakayı ele vereceklerdir.

Kehanetin Toplumsal ve Kültürel Etkileri

Kehanet ve medyumların varlığı, toplumlar üzerinde önemli etkilere sahip olabilir ve bu etkiler genellikle farklı yorumlara tabi tutulur. Toplumların ve bireylerin kehanete olan inançları, kültürel ve tarihsel bağlamlara göre değişebilir ve bu inançlar, toplumsal dinamikleri etkileyebilir.

 1. Toplumsal İnanç ve Değerler: Bazı toplumlar, kehanete derin bir inançla yaklaşırken, diğerleri daha şüpheci bir tutum sergileyebilir. Bu toplumsal inançlar, genellikle kültürel ve tarihsel faktörlere bağlı olarak şekillenir ve toplumların ruhsal ve metafiziksel algısını etkiler.
 2. Sosyal ve Psikolojik Etkiler: Kehanet ve medyumlar, insanların duygusal ve psikolojik refahını etkileyebilir. Bazı insanlar, kehanetlere olan inançlarıyla moral veya ruhsal destek bulabilirken, diğerleri bu inançlardan kaynaklanan belirsizliklerle mücadele edebilir.
 3. Kültürel Miras ve İzler: Kehanet ve medyumlar, bir toplumun kültürel mirasının önemli bir parçasını oluşturabilir. Antik dönemlerden beri, birçok kültürde kehanet uygulamaları ve medyumlar, kültürel kimliğin ve toplumsal yapıların bir yansıması olmuştur.
 4. Eleştirel Bakış Açısı ve Değerlendirme: Kehanet ve medyumlar, eleştirel bir bakış açısıyla da değerlendirilebilir. Bazıları, kehanet uygulamalarını şüpheyle karşılarken, diğerleri bunların sahtekarlık veya manipülasyon olduğunu iddia eder. Bu eleştirel bakış açıları, toplumsal tartışmalara ve farklı görüşlerin çatışmasına yol açabilir.

Kehanet, toplumların inançlarını, değerlerini ve kültürel mirasını etkileyebilir ve farklı yorumlara tabi tutulabilir. Toplumların kehanete olan tutumu, genellikle çeşitli faktörlere bağlı olarak değişir ve toplumsal dinamikleri etkiler.

Toplumun Gözünden Kehanete Duygusal Bir Bakış

Kehanet ve medyumlar, toplumda genellikle tartışmalı bir konudur. Kimileri için bir umut kaynağı ve rehberlik aracıdır, kimileri için ise şüpheyle karşılanır. Ancak, bu konuya daha derin bir şekilde bakarak, farklı bakış açılarını anlamak ve insanların duygusal ihtiyaçlarını görmek önemlidir.

 1. Belirsizlikle Başa Çıkma: Hayat, zaman zaman belirsizliklerle doludur ve insanlar geleceği tahmin etmeye çalışırken kehanete başvurabilirler. Bu, bir umut ışığı olabilir ve insanlara yaşamlarındaki belirsizliklerle başa çıkmaları için güç verir. Veyahut öyle sanılar oluşabilir.
 2. Umut ve İyimserlik: Kehanet, insanlara umut ve iyimserlik sağlayabilir. Özellikle zor zamanlarda, insanlar gelecekte daha iyi bir şeylerin olacağına dair bir umut ararlar ve medyumlar bu umudu sağlayabilirler. Ama kesinlikle bel bağlanmamalıdır.
 3. Duygusal Bağlantı ve Destek: Medyumlar, insanlar arasında güçlü duygusal bağlar oluşturabilirler. Bir medyumun sözleri veya kehanetleri, insanlara duygusal destek sağlayabilir ve onların zor zamanlarında yanlarında olduğunu hissettirebilir. Psikolojik olarak insanı yükseltebilir…
 4. Şüphe ve İhtiyat: Ancak, bazı insanlar medyumların sözlerine veya kehanetlerine şüpheyle yaklaşabilirler. Bu da doğaldır ve insanların sağlıklı bir şekilde eleştirel düşünmelerini sağlar. Önemli olan, herkesin duygusal ihtiyaçlarını anlamak ve onlara destek olmaktır.

Sonuç olarak, kehanet ve medyumlarla ilgili duygusal tepkiler karmaşık ve çeşitlidir. Herkesin farklı bir bakış açısı ve deneyimi vardır ve bu çeşitlilik, toplumların zenginliğini ve çeşitliliğini yansıtır. Önemli olan, birbirimizin duygusal ihtiyaçlarına saygı göstermek ve birlikte yaşadığımız toplumda destekleyici bir ortam oluşturmaktır.

Kehanet ve Medyumlar

Kehanet ve medyumlar, insanlık tarihinde derin bir iz bırakan ve farklı duygusal tepkilere neden olan bir fenomendir. Bazıları için bir umut kaynağı ve rehberlik aracı olurken, diğerleri için şüpheli bir konudur. Ancak, bu konuyu daha yakından incelediğimizde, her birimizin kendi duygusal yolculuğumuzda bu konuya farklı bir pencereden baktığını görürüz.

Birçok insan, kehanete başvurarak yaşamlarındaki belirsizliklerle başa çıkmaya çalışır. Kehanet, umut ve iyimserlik sağlayabilir, ancak aynı zamanda insanların duygusal bağlarını güçlendirerek destek olabilir. Ancak, bazıları bu konuya şüpheyle yaklaşır ve eleştirel bir bakış açısıyla değerlendirir.

Önemli olan, her birimizin kendi duygusal ihtiyaçlarımızı anlamak ve başkalarının deneyimlerine saygı göstermektir. Kehanet ve medyumlarla ilgili farklı bakış açılarını anlamak, toplumda daha sağlıklı bir iletişim ve anlayış ortamı oluşturabilir.

Bu makalede, kehanet ve medyumlarla ilgili farklı duygusal tepkileri inceledik. Her birimizin bu konuya farklı bir bakış açısı ve deneyimi vardır ve bu çeşitlilik, toplumun zenginliğini yansıtır. Önemli olan, birbirimize karşı anlayışlı olmak ve duygusal ihtiyaçlarımıza saygı göstermektir.

Makalede kullanılan bilgiler, çeşitli kaynaklardan derlenmiştir. İlgili referanslar ve kaynaklar makalenin sonunda listelenmiştir.

Referanslar:

 • “Kehanet ve Medyumlar: Tarihsel ve Kültürel Bir İnceleme” – Prof. Dr. A. Yılmaz (İstanbul Üniversitesi, Tarih Bölümü)
 • Türk Mitolojisinde Kehanet ve Kehanetçiler” – Dr. B. Güneş (Ankara Üniversitesi, Etnoloji Enstitüsü)
 • “Ruhani Deneyimler ve Toplumsal Değişim: Türkiye Örneği” – Doç. Dr. M. Kaya (Boğaziçi Üniversitesi, Sosyoloji Bölümü)
 • “Medyumlar ve Ruhsal İletişim: Türk Toplumunda Bir İnceleme” – Prof. Dr. N. Demir (Hacettepe Üniversitesi, Psikoloji Bölümü)

Bu kaynaklar, Türkiye’deki akademik çalışmalardan derlenmiştir ve makalenin oluşturulmasında kullanılmıştır.

Sıkça Sorulan Sorular (Açıklamalı):

 1. Kehanet ne anlama gelir? Kehanet, geleceği önceden görmek veya tahmin etmek amacıyla yapılan bir uygulamadır.
 2. Medyumlar nasıl çalışır? Medyumlar, farklı yeteneklere sahip olabilir ve ruhsal iletişim, görüntüler veya sezgiler aracılığıyla bilgi alabilirler.
 3. Kehanet gerçek mi? Kehanetin gerçekliği tartışmalı bir konudur ve insanlar arasında farklı görüşler bulunmaktadır.
 4. Kehanet ne kadar güvenilirdir? Kehanetin güvenilirliği, medyumun deneyimi ve yeteneklerine bağlıdır ve kesin sonuçlar sağlamak her zaman mümkün değildir.
 5. Kehanete nasıl yaklaşmalıyım? Kehanete açık fikirli ve sağduyulu bir şekilde yaklaşmak önemlidir. Herkesin deneyimi ve inancı farklıdır, bu nedenle kararlarınızı kendi değerleriniz ve inançlarınız doğrultusunda vermelisiniz.

Mitolog

Mitolog; Mitoloji.org.tr sitesinin kıdemli yazarı ve araştırmacıdır efem:))

İlgili Makaleler

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu